Home / KSK – Program lojalnościowy Karta Stałego Klienta

KSK – Program lojalnościowy Karta Stałego Klienta

Regulamin programu lojalnościowego „Karta Stałego Klienta”

Obowiązuje od dnia 01.09.2018 r.

 1. Organizatorem programu lojalnościowego „KARTA STAŁEGO KLIENTA” jest Firma Handlowo-Przewozowa „MEBL-AR” Krzysztof Arak z siedzibą w Warszawie przy ul. Baletowej 13, 02-867, REGON 010491823, NIP 5210323580 („Organizator”)
 2. KSK upoważnia do zakupów z rabatem w punktach handlowo-usługowych Organizatora na terenie całego kraju („Salon”) w szczególności w Salonie Meblowym MEBL-AR, Al. Jana Pawła II 98, 05-250 Słupno oraz na jego stronie internetowej.
 3. Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowo-Przewozowa „MEBL-AR” Krzysztof Arak z siedzibą w Warszawie przy ul. Baletowej 13, 02-867, REGON 010491823, NIP 5210323580
  1. Warunkiem otrzymania KARTY STAŁEGO KLIENTA („KSK”) jest:
  2. Dokonanie jednorazowego zakupu na dowolną kwotę do 10.000 zł w Salonie (klient otrzymuje podstawową KSK uprawniającą do 3% rabatu) lub na kwotę ponad 10.000zł (klient otrzymuje Złotą KSK uprawniającą do 5% rabatu)
 4. Wyrażenie zgody na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie stałych klientów na podstawie Formularza KARTY STAŁEGO KLIENTA – WYDANIE KARTY.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wydania KSK.
 6. Klient ma prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia danych osobowych przetwarzanych w bazie stałych klientów. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w załączniku nr 1.
 7. W przypadku wglądu do danych osobowych, Klient może być dodatkowo zweryfikowany poprzez podanie jednej z danych wpisanych do Formularza wydania KSK lub poprawionych w późniejszym terminie.
 8. Poprawienie danych osobowych może nastąpić w każdym momencie, poprzez podanie nowych danych i podpisanie u sprzedawcy Formularza KARTY STAŁEGO KLIENTA – ZMIANA DANYCH.
 9. Usunięcie danych osobowych spowoduje równocześnie zablokowanie Karty.
 10. Klient może w każdej chwili zrezygnować z posiadanej karty poprzez zwrot KSK w Salonie Organizatora. Wówczas karta jest blokowana a Klient otrzymuje Formularz KARTY STAŁEGO KLIENTA – ZABLOKOWANIE KARTY.
 11. Klient po spełnieniu kryterium z p.3 Regulaminu otrzymuje rabat procentowy w wysokości określonej na KSK na każdy następny zakup w Salonie i stronie internetowej Organizatora.
 12. Niezależnie od warunków wymienionych w p.3 niniejszego Regulaminu, Klient może otrzymać KSK w ramach specjalnych akcji promocyjnych prowadzonych przez Organizatora
 13. Suma zakupów dla danego numeru KSK jest rejestrowana. W przypadku przekroczenia sumy 10.000 zł dla podstawowej KSK zostanie ona wymieniona na Złotą KSK.
 14. W przypadku zwrotu towarów, może nastąpić zmniejszenie rabatu.
 15. Przy kolejnych zakupach Klient może być poinformowany o wysokości zakupów jakie należy wykonać aby uzyskać wyższy rabat.
 16. KSK jest Kartą na okaziciela, posiada logo Organizatora, numer ewidencyjny oraz kod kreskowy.
 17. Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie w Salonie lub na stronie internetowej Organizatora jest okazanie karty lub podanie jej numeru.
 18. Rabaty z dwóch lub więcej KSK nie sumują się.
 19. Rabaty wynikające z KSK nie dotyczą towarów przecenionych.
 20. Salon zastrzega sobie prawo do wyłączenia rabatów wynikających z KSK dla niektórych towarów.
 21. W Salonie prowadzone są okresowe promocje cenowe dla wszystkich klientów, na wybrane produkty i usługi. W przypadku, kiedy produkt lub usługa jest objęty/ta taką promocją, posiadaczowi KSK przysługuje jeden wyższy rabat.
 22. Na wybrane produkty oferowane do sprzedaży w Salonie mogą obowiązywać inne rabaty, niż wynikające z KSK.
 23. KSK uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację KSK, nie będzie honorowana.
 24. W przypadku zniszczenia lub zgubienia KSK, Organizator może wydać nową KSK z zachowaniem dotychczasowych warunków. Nową KSK wydaje się po złożeniu przez Klienta Formularza KARTY STAŁEGO KLIENTA – DUPLIKAT KARTY i poprawnej identyfikacji klienta.
 25. Reklamacje w zakresie działania KSK można zgłaszać na adres e-mail: biuro@mebl-ar.pl
 26. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni.
 27. Decyzja w sprawie rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłana na adres zwrotny nadawcy reklamacji.
 28. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania KARTY, jeśli jest używana niezgodnie z Regulaminem. O fakcie zablokowania Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną poprzez email, jeśli został podany prawidłowy oraz w momencie dokonywania zakupów.
 29. Wystawca KSK w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, przewiduje możliwość wysyłania listownie lub drogą elektroniczną, tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, informacji handlowych pochodzących od Organizatora.
 30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie KSK, jednak zmiany nie będą miały wpływu na transakcje przeprowadzone przed zmianą regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 31. Organizator zapewnia możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w czasie trwania programu. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym w Salonach, oraz na stronie internetowej Organizatora www.mebl-ar.pl
 32. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania KARTY, jeśli jest używana niezgodnie z Regulaminem. O fakcie zablokowania Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną poprzez email, jeśli został podany prawidłowy oraz w momencie dokonywania zakupów.
 33. Wystawca KSK w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, przewiduje możliwość wysyłania listownie lub drogą elektroniczną, tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, informacji handlowych pochodzących od Organizatora.
 34. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie KSK, jednak zmiany nie będą miały wpływu na transakcje przeprowadzone przed zmianą regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 35. Organizator zapewnia możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w czasie trwania programu. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym w Salonach, oraz na stronie internetowej Organizatora www.mebl-ar.pl